POZIV ZA REDOVITU GODIŠNJU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK

Na temelju članka 26. Statuta Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, Predsjedništvo društva za zaštitu od dijabetesa Osijek na 30. redovitoj sjednici održanoj 31. 03. 2016. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

o sazivanju redovne i izborne Skupštine Društva za zaštitu

od dijabetesa Osijek

I.

Redovna i izborna Skupština društva za zaštitu od dijabetesa Osijek, održat će se dana 22. travnja 2016.g. u prostorijama GČ „Retfala“ u Osijeku, Strossmayerova 200, s početkom u 18,00 sati.

II.

Za Skupštinu iz točke I. ove Odluke Predsjedništvo Društva predlaže sljedeće točke

Dnevnog reda

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Društva)

2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Radno predsjedništvo od tri člana,

b) Verifikacijsko povjerenstvo od tri člana,

c) zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

3. Razmatranje izvješća:

a) o radu Društva u 2015.godini,

b) o financijskom poslovanju Društva u 2015.g.

c) o nalazu i izvješću Nadzornog odbora za 2015.g.

d) Verifikacijskog povjerenstva.

4. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu.

5. Rasprava o izvješćima i predloženim programima i planovima Društva te

usvajanje istih.

6. Donošenje Odluke o izboru članova Predsjedništva Društva (9 članova),

Nadzornog odbora Društva (3 člana) i članova Stegovnog suda (3 člana).

7. Pozdravna riječ uzvanika.